• Zaregistrovat se
0Košík
Váš košík je prázdný.

Reklamační podmínky

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014. Vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

1.2. „Prodávající“ je obchodní společnost PERLACASA, s.r.o. se sídlem Bidláky 837/20, 639 00 BRNO, IČ: 29186366, Obchodní společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 64094.

1.3. „Kupující“ je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.

2. Záruční podmínky

2.1. Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.

2.2. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

2.3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím.

2.4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Případy, kdy není možné odstoupit od smlouvy, jsou upraveny v ust. § 1837 OZ. Zákon stanoví výjimky, kdy není možné od smlouvy do 14 dnů odstoupit, ani když se jedná o smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory. Nejde to, jestliže bylo zboží upraveno podle vašeho přání nebo přizpůsobeno vaší osobě. Jedná se o případy, kdy objednané zboží je jedinečné, typickým příkladem je tričko s vaší fotografií nebo nábytek s atypickými rozměry, který prodávající nemá v nabídce. Naopak, pokud vlastnosti zboží vybíráte z několika možností předem daných prodávajícím (vzorník, výběr z několika rozměrů a podobně), nepůjde o danou výjimku a právo odstoupit vám náleží. Další výjimku představuje zboží, které se rychle kazí (některé druhy potravin, řezané květiny). Odstoupit do 14 dnů nelze ani v případě, kdy dodané zboží bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím. Tak tomu může být například, pokud již před malováním smícháte dodanou bílou pokojovou barvu s jiným odstínem. U určité skupiny zboží není možné od smlouvy odstoupit, pokud jej rozbalíte a z hygienických či zdravotních důvodů jej není vhodné vracet, například zubní kartáček, kontaktní čočky, balené potraviny a podobně. Musí se však jednat o hygienický, utěsněný obal, který zboží chrání. Když si koupíte zvukovou nebo obrazovou nahrávku či počítačový program na tzv. hmotném nosiči (CD, DVD, USB flash disk a podobně), můžete uplatnit právo na odstoupení od smlouvy pouze do chvíle, než zboží vyjmete z originálního obalu. Odstoupit od smlouvy do 14 dnů nelze, pokud si mimo obchodní prostory koupíte noviny, periodika nebo časopis. Jestliže však uzavřete smlouvu o předplatném, právo na odstoupení od smlouvy máte. Zrušit smlouvu do 14 dnů nelze u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zvláštního zákona. Rovněž není možné odstoupení od smluv na dodávku zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, k nimž může dojít i během 14denní lhůty a které nezávisí na vůli podnikatele.

2.4.1. Kupující musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vracenou kupní cenu. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

2.4.2. Kupující je povinen jakýmkoliv věrohodným způsobem prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ní byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

2.4.3. Právo na odstoupení od smlouvy ale Kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

2.4.3.1. na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

2.4.3.2. na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,

2.4.3.3. na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

2.4.3.4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,

2.4.3.5. na dodávku novin, periodik a časopisů,

2.4.3.6. spočívajících ve hře nebo loterii.

3. Vyřízení Reklamace

3.1. V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.

3.2. Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

3.3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

3.4. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

3.5. Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.

3.6. Prodávající plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy, event. doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem. Přiložená faktura slouží zároveň jako záruční list.

3.7. Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

3.8. Veškeré informace o průběhu reklamace je možno získat telefonicky na čísle 547 210 376, nebo emailem na reklamace@i-domacipotreby.cz.

3.9. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

3.10. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

3.11. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího.

3.12. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

3.13. V případě uznané, oprávněné reklamace máte právo na to, abychom vám, jako prodávající, nahradili účelně vynaložené náklady, které jste v souvislosti s vaší reklamací měli. Toto právo však nelze chápat tak, že vám jako prodávající musíme proplatit všechny náklady v plné výši. Ale ani tak, že se musí jednat jen o náklady nejnižší. Zákon má na mysli náklady účelně vynaložené při uplatnění reklamace. Je-li možné například zanést zboží na reklamaci na pobočku, která je blíž, zaslat zboží poštou, nežli jej převážet automobilem do 300 km vzdálené prodejny, dejte přednost méně nákladné variantě. Jako prodávající vám musíme uhradit náklady minimálně v té jejich části, kterou pokládáme za účelně vynaloženou. Mezi typické náklady spojené s reklamací patří poštovné či náklady jiné dopravy zboží na reklamaci a zpět, a cena znaleckého posudku pořízeného po zamítnutí reklamace. Spotřebitel má nárok na vrácení uhrazeného poštovného do výše obchodníkem nabízeného nejlevnějšího způsobu dopravy. Právo na náhradu nákladů uplatněte u nás co nejdříve po vyřízení reklamace k vaší spokojenosti nejpozději však do jednoho měsíce po skončení 24měsíční či jiné záruční doby. Jako podávající vás tímto o právu na náhradu nákladů reklamace informujeme.
 

4. Reklamace přepravy zboží

 4. 1. Při převzetí zásilky vždy zkontrolujte případné poškození obalu. V případě, že máte podezření na poškození zásilky, ihned nám to prosím sdělte.

4. 2. Zkontrolujte obsah zásilky a pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený neprodleně nás kontaktujte maximálně do 2 dnů od převzetí.

4. 3. Převzetím zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných závad.

4. 4. Doporučujeme ihned pořídit fotodokumentaci poškozené zásilky včetně balení a přepravních štítků a zaslat je na reklamace@i-domacipotreby.cz.

Reklamaci přepravy DPD prosím vyplňte na tomto odkazu: https://www.dpd.com/cz/cs/podpora/reklamace/#postup_reklamace
Reklamaci přepravy PPL prosím vyplňte na tomto odkazu: https://www.ppl.cz/main.aspx?cls=art&art_id=1663


5. Závěrečné ustanovení

5.1. Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. 1. 2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.